Czym jest faktura VAT RR i jak ją zaksięgować?

Czym jest faktura VAT RR i jak ją zaksięgować?

lis 24, 2021

Faktura VAT RR jest wystawiana w przypadku nabywania produktów rolnych od rolnika ryczałtowego w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Warto tutaj zaznaczyć, że jest to dosyć specyficzny dokument. Kto wystawia fakturę VAT RR i jakie dane powinna ona zawierać?

Kim jest rolnik ryczałtowy?

Definicję rolnika rozliczającego się na podstawie ryczałtu określa ustawa o VAT. Zakłada ona, że rolnikiem ryczałtowym może być osoba dostarczająca towary rolnicze z własnego gospodarstwa lub świadcząca usługi rolnicze. Dodatkowo artykuł 43 ustawy o podatku od towarów i usług zapewnia rolnikom ryczałtowym możliwość zwolnienia z opłacania podatku VAT. Musi jednak być spełniony warunek – aby być zwolnionym z płacenia VAT, rolnik ryczałtowy nie może być zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie odrębnych przepisów.

Kto wystawia fakturę VAT RR?

Jeśli rolnik ryczałtowy sprzedaje swoje usługi lub wyroby osobie będącej czynnym podatnikiem VAT, wówczas przysługuje mu zwrot podatku VAT w wysokości 7% wartości danej sprzedaży. Dodatkowo jako że rolnik nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych i nie musi wystawiać faktur, konieczność dopełnienia tej formalności spada na nabywcę towaru.

Jakie informacje muszą znaleźć się na fakturze VAT RR?

Faktura VAT RR musi zawierać następujące dane:

 • imiona i nazwiska nabywcy oraz sprzedawcy,
 • nazwy firm wraz z adresami,
 • numer NIP oraz PESEL stron,
 • dane z dowodu osobistego dostawcy (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość),
 • datę nabycia towaru lub usługi oraz datę wystawienia faktury,
 • numer faktury,
 • ilość nabytych towarów wraz z jednostką miary, wraz z oznaczeniem ich jakości i klasy,
 • wartość produktów w kwocie netto i brutto,
 • cena jednostkowa w kwocie netto,
 • kwota podatku zryczałtowanego,
 • stawka zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • należność w kwocie brutto wyrażona cyframi i słownie,
 • czytelne podpisy osób upoważnionych do wystawienia do otrzymania faktury.

Ponadto na fakturze powinna znaleźć się adnotacja “Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Faktura VAT RR musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach, z czego oryginał trafia do dostawcy towaru lub usługi. Dokument musi być przechowywany przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym został wystawiony.

W jakiej formie można wystawić fakturę VAT RR?

Od września 2019 roku zgodnie z dodanym w ramach nowelizacji ust. 3a do artykułu 116 ustawy o VAT, możliwe jest sporządzanie faktury VAT RR i przekazywanie jej również w formie elektronicznej za zgodą dostawcy. Aby dokument zyskał moc prawną, musi być podpisany podpisem elektronicznym przez dostawcę i nabywcę towarów lub usług.

Program do faktur – dlaczego warto korzystać z nowoczesnych rozwiązań?

Prowadząc firmę, musisz zmagać się z niezliczoną ilością dokumentacji, z czego odczuwalną część stanowią faktury. Zajmują one ogromną ilość teczek, segregatorów i półek w szafkach, zwłaszcza że prawo obliguje przedsiębiorców do przechowywania ich przez 5 lat. Dochodzi do tego czas poświęcany na ich wystawianie. Istnieje jednak dzisiaj możliwość wprowadzenia pewnych udogodnień.

Nowoczesne programy do faktur umożliwiają wystawienie każdego rodzaju faktur wraz z możliwością wygodnego przechowywania stworzonych dokumentów.

Program jest stworzony w taki sposób, by cały proces wystawiania faktury przebiegał w pełni intuicyjnie, nie musisz więc mieć rozległej wiedzy z zakresu księgowości. Dochodzą tutaj m.in. udogodnienia w postaci możliwości bieżącej aktualizacji danych na temat kontrahentów na podstawie informacji przesyłanych przez GUS, a także możliwość wysłania gotowej faktury bezpośrednio z systemu wraz z możliwością kontrolowania jej statusu – dzięki temu natychmiast możesz dowiedzieć się, czy kontrahent na pewno odebrał fakturę.