Dlaczego Unia Europejska stawia na rozwój firm z sektora MŚP?

W ostatnich latach Unia Europejska (UE) położyła duży nacisk na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Wynika to z faktu, że MŚP odgrywają kluczową rolę w pobudzaniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu miejsc pracy w całej UE.

Czym jest sektor MŚP? Podstawowe informacje

Sektor MŚP ma kluczowe znaczenie dla gospodarki europejskiej, odpowiadając za około 99% wszystkich przedsiębiorstw i 67% zatrudnienia. Segment ten jest również odpowiedzialny za tworzenie dwóch trzecich nowych miejsc pracy w Unii Europejskiej.

Przedsiębiorstwa MŚP stanowią trzon gospodarki i odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu jej wzrostu i stabilności. MŚP są bardziej elastyczne i zdolne do dostosowywania się niż większe przedsiębiorstwa, a zatem są lepiej przygotowane do reagowania na zmieniające się warunki rynkowe.

Często stanowią one klucz do rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w krajowej gospodarce, ponieważ dużą rolę odgrywa w nich ambicja i przedsiębiorczość właścicieli oraz chęć szybkiego zwiększenia udziału w rynku.

MŚP to również ważne źródło innowacji, ponieważ często są bardziej skłonne do podejmowania ryzyka niż duże przedsiębiorstwa. Oznacza to, że MŚP mogą być w czołówce nowych rozwiązań i technologii, co przekłada się na korzyści zarówno dla nich samych, jak i gospodarki jako całości.

Podmioty z grona MŚP stoją jednak przed licznymi wyzwaniami. Do barier rozwoju należy w szczególności trudność w dostępie do kapitału; brak odpowiednich zasobów może skutecznie ograniczać zdolność małych i średnich firm do ekspansji i rozwoju. W związku z tym ważne jest, aby decydenci uznali znaczenie MŚP w gospodarce i zajęli się stojącymi przed nimi wyzwaniami.

Dofinansowanie z UE dla MŚP. Na co można uzyskać pomoc z UE?

Małe i średnie przedsiębiorstwa borykają się przede wszystkim z barierami finansowymi, które utrudniają im dynamiczny rozwój. Na szczęście, możliwe jest skorzystanie ze środków z Unii Europejskiej, które – w zależności od założeń danego programu – można wykorzystać np. na:

  • zakup infrastruktury OZE,
  • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (B+R),
  • rozwijanie kapitału ludzkiego.

Pomoc z UE dla małych i średnich firm to nie tylko transfer kapitału

Rozwój sektora MŚP jest kluczowym priorytetem Unii Europejskiej, która dąży do pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Przy odpowiednim wsparciu MŚP mogą stać się potężną siłą działającą na rzecz dobra w europejskiej gospodarce.

W związku z tym UE zapewnia szereg środków wsparcia dla MŚP, w tym między innymi pomoc finansową, doradztwo i szkolenia. Celem takich działań jest umożliwienie firmom z grona MŚP działalności eksportowej na nowe rynki oraz zwiększenie inwestycji w ten ważny sektor gospodarki.

Komisja Europejska podejmuje działania w celu zwiększenia dostępu MŚP do finansowania za pomocą takich środków, jak uruchomienie tzw. okien innowacji (inicjatywa Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego), które mają zapewnić przedsiębiorstwom finansowanie kapitałowe i dłużne w wysokości do 1 mld EUR.

Komisja pracuje również nad wnioskiem dotyczącym nowego europejskiego funduszu funduszy venture capital, który inwestowałby w istniejące krajowe i regionalne fundusze wysokiego ryzyka.

Komisja Europejska udziela również porad i wsparcia MŚP za pośrednictwem swojej sieci „Enterprise Europe Network”, która oferuje szereg usług, w tym np. doradztwo w zakresie możliwości finansowania ze środków UE oraz dostęp do informacji rynkowych.

Z kolei inicjatywa „SMEs Go International” zapewnia szkolenia i wsparcie dla MŚP, które chcą rozszerzyć swoją działalność na nowe rynki.

Podsumowanie

Unia Europejska stawia na rozwój firm z sektora MŚP ze względu na wkład tego sektora we wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Sektor MŚP jest podstawą europejskiej gospodarki, odpowiadając za niemal 2/3 zatrudnienia na terenie Unii Europejskiej.

W związku z tym nie powinno dziwić, że dynamiczny rozwój sektora MŚP jest kluczowym priorytetem Unii Europejskiej, która dąży do pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

Skupiając się na promowaniu przedsiębiorczości i pobudzaniu wzrostu gospodarczego, UE może być cennym partnerem dla ambitnych, niewielkich przedsiębiorstw, które chcą rozszerzyć swoją działalność. Jeśli jesteś przedsiębiorcą chcącym rozwijać swój biznes, skorzystaj ze środków wsparcia oferowanych przez Unię Europejską.