Jak uzyskać certyfikat ISO 27001?

Jak uzyskać certyfikat ISO 27001?

gru 8, 2020

Certyfikat ISO 27001 służy wielu firmom jako podstawowe narzędzie systematyzowania i kontrolowania wewnętrznych działań związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa informacji. Międzynarodowa norma dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji może być wdrażana w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od wielkości firmy czy obszaru jej działalności, ale w szczególności przydaje się tam, gdzie pojawia się wiele zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji. ISO 27001 ułatwia spełnienie prawnych obowiązków w zakresie RODO, branżowych wymogów odnośnie bezpieczeństwa cyfrowego, a jednocześnie podnosi poziom świadomości firmy i jej pracowników oraz minimalizuje skutki incydentów związanych z naruszeniami bezpieczeństwa informacji. Jakie jeszcze korzyści przekonują firmy do wdrożenia ISO 27001 i jak uzyskać certyfikat potwierdzający zgodność z normą?

Korzyści z wdrożenia systemów ochrony informacji opartych o ISO 27001

ISO 27001 nie jest normą obowiązkową, ale dla wielu firm jej wdrożenie jest jedynym sposobem na spełnienie wymogów branżowych stawianych przez kontrahentów i klientów oraz szansą na zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa informacji, które z perspektywy firmy powinny być jej najważniejszymi aktywami. Firmy, które decydują się na wdrożenie systemów ochrony informacji opartych o normę ISO 27001 i ich certyfikację najczęściej kierują się chęcią osiągnięcia kilku najważniejszych celów:

  • Wdrożenia standardów wymaganych przez rynek i gwarantujących konkurencyjność,
  • Spełnienia wymogów prawnych związanych z bezpieczeństwem i ochroną informacji (np. RODO),
  • Opracowania schematów działania w razie incydentów i minimalizowania skutków naruszenia bezpieczeństwa informacji,
  • Podniesienia świadomości pracowników i zarządu w zakresie bezpieczeństwa informacji,
  • Zagwarantowania swoim klientom i kontrahentom odpowiedniej ochrony informacji.

Firma, która doświadczy incydentu związanego z naruszeniem bezpieczeństwa informacji, grożącego m.in. ich utratą, zniszczeniem lub wyciekiem i dostaniem się do osób nieuprawnionych ryzykuje nie tylko relacjami ze swoimi klientami i kontrahentami, ale także rynkową reputacją, zaburzeniem ciągłości działania firmy, utratą ważnych kontraktów, a także karami finansowymi za złamanie umów czy przepisów RODO. W związku z powyższym wdrożenie ISO 27001, certyfikat i upewnienie się o ciągłej zgodności z wymogami normy wydaje się być skutecznym narzędziem pozwalającym zabezpieczyć się przed wieloma z wymienionych problemów.

Co sprawdzane jest w trakcie audytu bezpieczeństwa informacji, na podstawie którego przyznawany jest certyfikat?

Jednym z pierwszych elementów niezbędnych do wdrożenia ISO 27001, a później uzyskania i utrzymania certyfikatu potwierdzającego zgodność z normą są audyty bezpieczeństwa informacji. W trakcie ich przebiegu audytorzy, wewnętrzni lub zewnętrzni przeprowadzają dokładną analizę aktualnego stanu zabezpieczenia zasobów informacyjnych firmy, skupiając się na trzech kluczowych kwestiach wymaganych przez ISO 27001: poufności, integralności i dostępności danych. Audyt wskaże obszary, w których zabezpieczenia zostały zaimplementowane prawidłowo oraz te, które wymagają poprawy by uzyskać zgodność z normą ISO 27001 lub które są z normą zgodne, ale mogą być miejscem do dalszego rozwoju i poprawy ogólnego bezpieczeństwa informacji.

ISO 27001 certyfikat

 

Audyty przeprowadzane są według ściśle określonych schematów, skupiając się na wszystkich obszarach firmy i systemu zarządzania mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo informacji. Sama firma, która decyduje się na uzyskanie certyfikatu ISO 27001 powinna przygotować się na to, że audyty będą przeprowadzane nie tylko w momencie starania się o certyfikat, ale także w trakcie posługiwania się nim – w cyklu trzyletnim (na tyle przyznawane są certyfikaty ISO) konieczne jest wykonanie audytu certyfikującego, dwóch audytów nadzorczych (po jeden w każdym roku) oraz audytu recertyfikacyjnego, jeśli firma chce po trzech latach w dalszym ciągu korzystać z certyfikatu.

Kto powinien się starać o uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa informacji?

Korzyści z certyfikatu ISO 27001 pokrywają się w dużej mierze z wymienionymi wcześniej powodami, dla których firmy decydują się na wdrożenie normy. Uznawany międzynarodowo standard jest często niezbędną przepustką do działań na rynkach zagranicznych i współpracy z wieloma kontrahentami i klientami, ale poza elementami wizerunkowymi wprowadza też wiele korzyści wewnętrznych. Firmy korzystające z ISO 27001 posiadają dokładnie opracowane schematy działania w sytuacjach awaryjnych, są świadome zagrożeń, ryzyka i szans w zakresie bezpieczeństwa informacji, posiadają wewnętrzne systemy zarządzania bezpieczeństwem i przetwarzania informacji zgodne zapewniające zgodność z obowiązującymi przepisami, a także stosują sprawne systemy monitorowania, ewaluacji i wdrażania nowych zabezpieczeń gwarantujące długofalowe bezpieczeństwo informacji, z uwzględnieniem nowych zagrożeń, których mogły nie uwzględniać początkowe projekty wprowadzanych zabezpieczeń.