Jakie branże wymagają doszkolenia pracowników?

Jakie branże wymagają doszkolenia pracowników?

mar 1, 2021

Szkolenia przynoszą korzyści nie tylko firmie, ale również samemu pracownikowi, ponieważ podnoszą jego kwalifikacje zawodowe i rozwijają umiejętności cenione na rynku pracy, co przekłada się również na sukces przedsiębiorstwa.

Każdy pracodawca powinien dbać o rozwój swojej kadry, ponieważ wysoko wykwalifikowani pracownicy przyczyniają się również do konkurencyjności firmy w branży, którą ona reprezentuje. Nieustanny rozwój technologiczny i zwiększające się w związku z tym wymagania w stosunku do osób zatrudnionych zmuszają kadrę zarządzającą do motywowania swoich pracowników, aby  podnosili swoje kwalifikacje zawodowe.

Działania takie powinny być wobec tego wpisane w strategię firm i przedsiębiorstw, która pozwala na ich nieustanny rozwój, a pracownikom umożliwia realizację osobistej ścieżki zawodowej.

Zalety szkoleń dla pracowników

Wprowadzenie programu szkoleń pracowników w firmie pozwala na maksymalne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, jakim są między innymi osoby w nim zatrudnione. Stworzenie pracownikowi możliwości kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych zwiększa jego poziom zadowolenia. Osoba zatrudniona zyskuje przekonanie o tym, że firma docenia jej pracę, a kadrze zarządzającej zależy na dokształcaniu się pracownika. Ma to ogromny wpływ na zaangażowanie osób zatrudnionych w pracę i ich zadowolenie z wykonywanych obowiązków.

Możliwość zdobycia, dzięki szkoleniom nowych umiejętności i wiedzy daje możliwość osobom zatrudnionym podejmowania nowych wyzwań, zaangażowania i większej kreatywności w działaniu. Pracownik czuje się bardziej związany ze swoich zakładem pracy i wykazuje mniejszą skłonność do poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia. Dzięki szkoleniom czuje się doceniony i dowartościowany. Zdobyta w trakcie szkoleń wiedza i umiejętności pozwalają firmie osiągać wyższe zyski ze sprzedaży produktu i skutecznie zadowolić klientów.

Badania przeprowadzone w przedsiębiorstwach, które wdrożyły programy szkoleniowe wykazały, że powiększyły one swoje zyski o przeszło 200%. Wobec tego korzyści są bardzo wymierne i konkretne. Kolejna zaletą programu szkoleń jest spowolnienie procesu utraty pracowników. Szacuje się, że firmy tracą około 50% osób w nich zatrudnionych na przestrzeni trzech lat. Rotacja jak widać jest bardzo duża, co wiąże się z wysokimi kosztami ponoszonymi z tego powodu przez przedsiębiorstwa. Sposobem na zmniejszenia tego trendu jest zapewnienie pracownikom możliwości doskonalenia zawodowego, gdyż osoby zatrudnione czują się docenianą i niezbędną częścią firmy, dlatego stają się wobec niej lojalni.

Konieczność szkolenia się przez całe życie

Współczesny świat stawia przed pracownikami coraz to nowe wyzwania. Dzięki postępowi technologicznemu i rozwojowi cywilizacyjnemu dotychczas zdobyta wiedza i umiejętności stają się niewystarczające. Zmieniają się przepisy prawne, opracowywane są nowe metody leczenia, leki, technologie w przemyśle i budownictwie, technologie IT i wiele innych, co sprawia, że osoby zatrudnione w niemal wszystkich branżach muszą szkolić się całe życie.

Badania psychologiczne i społeczne wskazują na pojawianie się nowych problemów, trendów i wyzwań w życiu społecznym. Współcześnie nie można wykonywać swojego zawodu bez podnoszenia systematycznie swoich kwalifikacji zawodowych i społecznych.

Specjaliści od zarządzania zasobami ludzkimi twierdzą, że wiedza zdobyta w szkole ulega przedawnieniu bardzo szybko, bo już dwa lata po zakończeniu edukacji, dlatego firmy inwestowanie w zasoby intelektualne przedsiębiorstwa jest kluczowym czynnikiem warunkującym jego rozwój. Docenianie szkoleń przez kadrę zarządzającą firmą jest podstawą jej rozwoju i sukcesu w zmieniającej się nieustannie rzeczywistości, stawiającej przed wszystkimi coraz to nowe wyzwania. Błędem często popełnianym przez przedsiębiorców jest przekonanie, że pracownik edukowany na bieżąco może okazać się nielojalny i wybrać pracę u konkurencji, która zaproponuje mu korzystniejsze warunki zatrudnienia.

Jakie formy szkolenia wybrać?

Szkolenia i kursy przeprowadzane metoda tradycyjną pozostają nadal najpopularniejszą formą doskonalenia zawodowego. Jednak coraz popularniejszy staje się coaching, a także szkolenie na odległość, czyli e-learning. Podejmowanie każdej dostępnej formy doskonalenia zawodowego nie jest korzystne ani dla pracownika, ani dla firmy. Tu nie zawsze więcej oznacza lepiej. Duża ilość szkoleń nie zawsze przekłada się na rozwój zawodowy osoby i wymierne korzyści dla firmy. Powinny one wzmacniać pracownika w obszarach, w których czuje się słabszy i potrzebuje wsparcia w postaci szkolenia, na przykład w zakresie kompetencji miękkich lub konkretnej wiedzy zawodowej, czy obsługi programów niezbędnych w wykonywaniu codziennych obowiązków.