Kierownik budowy i jego zadania

Kierownik budowy i jego zadania

lip 23, 2019

Na każdym placu budowy niezbędna jest osoba w postaci kierownika budowy/robót, koordynująca roboty budowlane i odpowiedzialna za ich prawidłowy przebieg, zarówno od strony technicznej, jak i pod względem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób pracujących przy wznoszeniu obiektu oraz osób postronnych.

Zadania, jakie należą do kierownika budowy – jako jednego z uczestników procesu budowlanego, są bardzo liczne i reguluje je ustawa Prawo Budowlane. Kierownik budowy  jest osobą pełniącą samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, popartą uprawnieniami budowlanymi w określonej specjalności. Gdy prace budowlane wymagają wykonania czynności, jaka nie jest uwzględniona w uprawnieniach kierownika budowy, inwestor ma obowiązek powołać dodatkowo kierownika robót, który je posiada.
Bez kierownika budowy nie można rozpocząć ani prowadzić żadnych prac  wymagających uzyskania pozwolenia na budowę oraz niektórych prac wykonywanych na zgłoszenie,

Kiedy konieczny jest kierownik budowy?

Obecność kierownika budowy jest konieczna podczas wznoszenia wszystkich obiektów, na które wymagane jest posiadanie pozwolenia. Oprócz tego, kierownik musi zarządzać również procesem budowlanym prowadzonym na podstawie zgłoszenia w przypadku:

 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
 • sieciach:
  a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  b) wodociągowych,
  c) kanalizacyjnych,
  d) cieplnych,
  e) telekomunikacyjnych.

Biorąc pod uwagę zakres obowiązków, czas prac oraz ilość pracowników na budowie, w powyższych przypadkach należy koniecznie powołać osobę w pełni odpowiedzialną za przeprowadzanie procesów budowlanych w zgodzie z dokumentacją, posiadającą najlepszą wiedzą techniczną oraz znajomość obowiązujących przepisów. Zadania oraz uprawnienia kierownika budowy/robót budowlanych, pozwolą nie tylko na szybkie rzetelne wykonanie prac, ale i na zadbanie o bezpieczeństwo pracowników i przechodniów.
Wykonywanie powyższych prac służy dobru publicznemu. W tym celu, należy zapewnić ich jak najlepszą jakość. Obecność kierownika budowy zapewni sprawne wykonywanie poszczególnych procesów, terminowość prac oraz zabezpieczenie terenu na placu budowy.

Kierowanie budową

Kiedy obecność kierownika robót budowlanych nie jest wymagana?

Warto wspomnieć, że istnieje wiele sytuacji, w których obecność kierownika budowy z uprawnieniami nie jest wymagana. W niektórych sytuacjach – niski stopień skomplikowania robót lub inne ważne względy, właściwy organ (ten wydający pozwolenie na budowę) może wyłączyć konieczność ustanawiania kierownika budowy.

Decyzja o powołaniu w takim przypadku kierownika robót budowlanych należy wówczas jedynie do inwestora.

Powoływanie kierownika budowy

W przypadku organizowania jakiejkolwiek większej inwestycji, jednym z najistotniejszych aspektów jest powołanie osoby, która technicznie poprowadzi  cały proces budowlany. Firma BRPB – Biuro Realizacji Przedsięwzięć Budowlanych świadczy takie usługi, które skierowane są do inwestorów, firm budujących, deweloperów i firm wykonawczych. Jeśli chodzi o termin, w jakim należy powołać kierownika budowy, najlepiej będzie zatrudnić go odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem prac. W tym czasie, kierownik będzie miał możliwość zapoznania się z planami budowy oraz z zakresem czynności, jakie mają się odbyć w danym miejscu oraz odpowiednio zorganizować cały proces, również od strony formalnej.