Normy BHP dla elektronarzędzi w zakładzie pracy

Normy BHP dla elektronarzędzi w zakładzie pracy

paź 16, 2015

Normy dla bezpieczeństwa

Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza normy są postanowienia dotyczące badan kontrolnych narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym, dalej zwanych elektronarzędziami, jakie powinny być prowadzone w czasie ich eksploatacji lub po dłuższym okresie składowania. Arkus w zakresie normy bezpieczeństwa stosuje się do elektronarzędzi, dla których użytkowanie obowiązuje. Zakres stosowania przedmiotu arkusza normy. Arkusz normy dotyczy badań kontrolnych narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym będących w posiadaniu wszystkich ich dysponentów.

Elektronarzędzia - szlifierka

Kategorie elektronarzędzi w zakładzie pracy

Elektronarzędzie kategorii użytkowania I oznacza elektronarzędzie eksploatowane dorywczo, kilkakrotnie w ciągu jednej zmiany, które jest zwracane do wypożyczalni. Elektronarzędzia kategorii użytkowania II oznacza elektronarzędzie eksploatowane często w ciągu jednej zmiany, które nie jest zwracane do wypożyczalni. Elektronarzędzie kategorii użytkowania III oznacza elektronarzędzie eksploatowane w sposób ciągły na więcej niż jednej zmianie zainstalowane na stałe, np. w linii produkcyjnej lub montażowej. Dysponent elektronarzędzia — przedsiębiorstwo, zakład, warsztat iip., jednostki eksploatujące elektronarzędzie.

Użytkownik elektronarzędzia — osoba (pracownik) posługująca się przy pracy elektronarzędziem.

Obowiązki dysponenta elektronarzędzi. Jednostka — dysponent, w której eksploatowane są elektronarzędzia zobowiązana jest do:
a) prowadzenia regularnych badań kontrolnych elektronarzędzi będących w eksploatacji, zgodnie z wymaganiami niniejszego arkusza normy;
b) zapewnienia użytkownikowi elektronarzędzia pełnego bezpieczeństwa przed porażeniem elektrycznym i urazami mechanicznymi; w szczególności użytkowników należy się zapoznać z fabryczną instrukcją obsługi dołączoną do elektronarzędzia, z postanowieniami niniejszej normy w zakresie wymaganych badań kontrolnych, terminów ich przeprowadzania i procedury postępowania, z podstawowymi środkami ochrony stosowanym, przy posługiwaniu się elektronarzędziami, zwłaszcza I klasy stopnia zabezpieczenia przed porażeniem. Ponadto dla elektronarzędzi kategorii użytkowania III należy opracować instrukcje stanowiskowe zawierające informacje dotyczące sposobu posługiwania się danym elektronarzędziem, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań z zakresu bezpieczeństwa pracy.