Rozwód – najważniejsze pojęcia

Rozwód – najważniejsze pojęcia

sty 25, 2022

Decydując się na rozwód, stawiasz wyjątkowo trudny krok. Jest on ciężki do postawienia również dla osoby, która jeszcze pewien czas temu była Ci wyjątkowo bliska. Na początku skupiamy się na emocjach i roztrząsaniu przyczyn rozpadu małżeństwa, jednak nie tylko te aspekty mają tutaj znaczenie. O czym należy pamiętać podczas sprawy rozwodowej? Przeczytasz o tym w poniższym artykule.

Jak przebiega procedura rozwodowa?

Pozew o rozwód może złożyć jeden z małżonków lub mogą oni podjąć decyzję o złożeniu pozwu wspólnie. Głównym punktem sprawy rozwodowej jest ustalenie przez sąd, czy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia – czyli, czy między małżonkami ustała więź uczuciowa, fizyczna i gospodarcza. 

Ustalanie rozkładu pożycia odbywa się poprzez przesłuchanie obojga małżonków – mogą paść następujące pytania: 

 • W jakich okolicznościach się poznaliście?
 • Kiedy i z jakich przyczyn doszło do kryzysu?
 • Czy posiadacie dzieci z obecnego lub poprzednich związków małżeńskich?
 • Czy bierzecie pod uwagę powrót do siebie?
 • Jaka jest Wasza sytuacja majątkowa?
 • Jak dawno doszło do rozkładu pożycia?

Na ogół na sali sądowej podczas rozprawy znajdują się małżonkowie, ich pełnomocnicy i sędziowie, mogą się pojawić jednak również świadkowie, którym strony mogą zadawać pytania. Jest to szczególnie ważne w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, czy też podczas ustalania opieki nad dziećmi.

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie pociąga za sobą skutki?

Prawo polskie dopuszcza przeprowadzenie rozwodu zarówno z orzeczeniem o winie, jak i bez niego. Częstym rozwiązaniem, szczególnie w małżeństwach z krótkim stażem, jest podjęcie decyzji o rozwodzie bez orzekania o winie. Jest tak ze względu na znacznie szybsze przeprowadzenie rozwodu – mogą być wystarczające już nawet dwie rozprawy. 

Orzeczenie o winie a prawo do alimentów

Warto jednak mieć na uwadze to, że orzeczenie o winie ma swoje skutki prawne. Chodzi tutaj o ustalenie prawa do alimentów. Jeśli małżonek, który nie jest winny rozkładu pożycia, na skutek rozwodu doświadczy pogorszenia sytuacji materialnej, może złożyć wniosek o alimenty, których wysokość będzie ustalana na podstawie najważniejszych potrzeb osoby o nie wnioskującej, a także możliwości zarobków małżonka, który ma być zobowiązany do ich wypłacania. 

Czy obowiązek alimentacyjny może wygasnąć?

Obowiązek alimentacyjny wygasa wraz z zawarciem nowego małżeństwa przez osobę, na której rzecz świadczenia były wypłacane. Warto tutaj pamiętać również o tym, że nawet jeśli pogorszenie sytuacji materialnej nie prowadzi do niedostatku, małżonek niewinny rozkładu pożycia również może żądać alimentów. Orzeczenie o winie nie ma również wpływu na ustalenie władzy rodzicielskiej ani kontaktów z dziećmi.

Ustalanie opieki nad dziećmi i podział majątku – jak wpływają na przebieg sprawy rozwodowej?

Ustalanie opieki nad dziećmi

 • Sąd podczas rozprawy ustala, czy rozwód nie będzie miał negatywnego wpływu na poziom zaspokojenia potrzeb emocjonalnych i materialnych dziecka. Ważne jest również określenie, czy nie dojdzie do zaniku kontaktu między dzieckiem a tym z rodziców, z którym dziecko nie zamieszka.
 • Na ogół, gdy pomiędzy rodzicami już od dawna występuje zupełny i trwały rozkład pożycia, sądy są w stanie wydać orzeczenia o rozwodzie, jako że sam w sobie nie będzie on już miał większego wpływu na aktualną sytuację dziecka. 
 • Jeśli jedno z małżonków wniesie o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego, wówczas sąd dodatkowo bada, czy zachodzą ku temu stosowne przesłanki. Dochodzi tutaj również konieczność ustalenia formy kontaktów z dzieckiem i sposoby ich egzekwowania.

Ustalanie podziału majątku

Majątek można podzielić na trzy sposoby:

 • podpisanie umowy przez małżonków (jeśli są oni zgodni co do podziału),
 • w odrębnym procesie, przeprowadzonym po rozwodzie,
 • podczas sprawy rozwodowej.

Na ogół podział majątku podczas rozwodu odbywa się jedynie pod warunkiem, że nie wydłuży to nadmiernie procesu postępowania lub jeśli małżonkowie złożą w tej kwestii odpowiedni wniosek. Chodzi o to, że podział majątku uznawany jest za kwestię drugorzędną, a w pierwszej kolejności konieczne jest zajęciem się przyczyną rozpadu małżeństwa i ustaleniem opieki nad dziećmi, jeśli małżonkowie takowe posiadają. 

Jak podzielić majątek o dużej wartości?

W przypadku, gdy małżonkowie są zgodni co do podziału majątku, a w jego skład wchodzą dobra o znaczącej wartości, (dom, samochód), wówczas wymagany jest akt notarialny i wniesienie taksy notarialnej, której wysokość może sięgać nawet do kilku tysięcy. Dlatego też nawet w przypadku zgodności co do podziału można wstąpić na drogę sądową, by zmniejszyć koszty postępowania.

Jak ważna jest rola adwokata w procesie rozwodowym?

Rozwód przebiega najszybciej, gdy strony są zgodne co do konieczności rozstania, bezkonfliktowo dzielą majątek, opiekę nad dziećmi i gdy nie decydują się na orzekanie o winie. Często jednak nie jest tak łatwo. 

Sprawy rozwodowe to również łzy, gwałtowne emocje, strach i nierzadko groźby. Towarzyszy temu całkowity brak porozumienia, a do tego brak znajomości przepisów prawnych, co skutkuje mniej skuteczną walką o swoje prawa – do majątku, do dzieci, a także do własnego spokoju.

Skorzystanie z pomocy adwokata, np. Kancelarii Adwokackiej Węgłowski, pomoże przetrwać procedurę rozwodową pod kątem emocjonalnym – adwokat może dzięki udzieleniu pełnomocnictwa zastąpić Cię na sali sądowej, a także pomóc w sporządzaniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji i udzielić informacji na temat przysługujących Ci praw.