Standaryzacja ISAE 3000 – kogo obowiązuje?

Standaryzacja ISAE 3000 – kogo obowiązuje?

sie 11, 2022

Standaryzacja ISAE 3000 jest międzynarodowym standardem usług atestacyjnych, obejmujących aspekty inne niż badania lub informacje związane z finansami w przedsiębiorstwie. Czego dotyczą wymogi zawarte w standaryzacji ISAE 3000 i kogo mogą dotyczyć?

Czym jest standard ISAE 3000?

W standardzie zawarte są wymogi związane z przeprowadzaniem audytu na każdym jego etapie, od planowania, przez ocenę czynników ryzyka, obowiązki personelu, a także sposób sporządzenia raportu końcowego. Wymaga się również, aby przeprowadzany audyt był zgodny z zapisami zawartymi w Kodeksie Etyki Zawodowych Księgowych. Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości nie obejmuje jednak wyłącznie księgowych. Dotyczy to również innych zawodów związanych ze sprawowaniem pieczy nad finansami, m.in.:

  • biegłych rewidentów,
  • fakturzystów,
  • finansistów,
  • techników rachunkowości,
  • asystentów księgowych.

Jakie zasady może nakładać standard ISAE 3000?

Standaryzacja ISAE 3000 jest związana z zasadami etyki postępowania w firmie, ujętymi m.in. we wspomnianym wyżej Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Zawarte tam są m.in. poniżej opisane przykładowe zasady.

Zasada obiektywizmu

Według tej zasady pracownicy są zobowiązani do zachowania obiektywnego podejścia tak, aby nie pozwalać na zaburzone postrzeganie sytuacji poprzez uprzedzenia własne, konflikty interesów lub chęć przyniesienia większej korzyści konkretnym osobom. Personel jest zobowiązany wykonywać swoje obowiązki z korzyścią dla klientów, nie oznacza to jednak, że mogą w tym celu dopuszczać się naruszania obowiązujących norm prawnych.

Zasada staranności

Zgodnie z nią personel ma obowiązek wykonywać powierzone obowiązki w sposób dokładny i rzetelny, a także dbać o rozwój swoich kompetencji, w tym być na bieżąco z przepisami prawa, odbywać szkolenia zapoznające z aktualnymi technologiami i metodami pracy w zawodzie, a także innymi kompetencjami, niezbędnymi do efektywnego wykonywania powierzonych zadań.

Zasada uczciwości

Zgodnie z tą zasadą, pracownicy nie mogą zatajać faktów, nawet tych “niewygodnych” przed klientami, ani przed instytucjami takimi jak choćby Urząd Skarbowy.

Zasada profesjonalnego zachowania

Nakłada ona na pracownika obowiązek unikania zachowań, które mogłyby narazić na szwank rangę jego stanowiska, czy też reputację firmy, w której pracuje. Postawa personelu ma budzić zaufanie w odbiorcach, podkreślać rangę wykonywanego zawodu i autorytet. Profesjonalną postawę obejmuje jednak nie tylko zachowanie, lecz także staranne wykonywanie zadań, bieżące podnoszenie kwalifikacji, a także gotowość do współpracy zarówno z klientami, jak i z przełożonymi.

Zasada zachowania tajemnicy informacji

Praca z wrażliwymi danymi wymaga zachowania pełnej poufności przetwarzanych informacji. Dotyczy to wszelkiego rodzaju danych otrzymanych od klienta, zarówno w formie ustnej, jak i w dokumentacji. Pracownik nie może przekazywać powierzonych informacji osobom trzecim, a także nie ma prawa wykorzystywać ich w celu uzyskania korzyści własnej.

Oczywiście nie dotyczy to bezwzględnie wszystkich sytuacji – przekazywanie danych klienta jest ogólnie potrzebne do wykonywania w związku z nimi niezbędnych czynności, chodzi jednak o to, by nie podejmować jakichkolwiek czynności bez wiedzy i zgody klienta, a także zadbać o to, by dane nie trafiły w niepowołane ręce i nie zostały wykorzystane w niewłaściwym celu.

Jak ważne jest wdrażanie standaryzacji ISAE 3000 w życie?

Ma to ogromne znaczenie z etycznego punktu widzenia. Wdrażanie uznawanych na arenie międzynarodowej norm pozwala podnieść prestiż firmy, poziom konkurencyjności na rynku, a także szybko i sprawnie eliminować potencjalne zagrożenia, jakie mogą utrudnić rozwój i ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Wdrożenie standaryzacji zapewnia również jawność działalności firmy poprzez udostępnianie informacji w formie raportowania społecznego. Raport społeczny obejmuje zagadnienia związane z oddziaływaniem na środowisko, zarządzaniem, czy też wpływem na funkcjonowanie społeczeństwa. Umożliwia to poznanie ustalonej strategii działania firmy i jej polityki.