Czy przychodnia może żądać zapłaty za udostępnienie danych medycznych?

Czy przychodnia może żądać zapłaty za udostępnienie danych medycznych?

lut 9, 2022

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym między innymi przychodnia lekarska, zobowiązany jest prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób regulowany ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W jakich sytuacjach przychodnia musi udostępnić dokumentację medyczną?

Pacjent ma prawo uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej, która dotyczy jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Przychodnia jest więc zobowiązana udostępnić wszystkie medyczne dane pacjentowi, którego one dotyczą, lub osobie przez niego upoważnionej, a także jego ustawowemu przedstawicielowi.

Udostępnianie dokumentacji medycznej w wypadku śmierci pacjenta

Osoba upoważniona lub przedstawiciel ustawowy mają prawo dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta także w wypadku jego śmierci. W następstwie zgonu pacjenta jego dokumentacja medyczna może być również udostępniona osobom bliskim, o ile pacjent nie wyraził ku temu sprzeciwu przed śmiercią. W wypadku sporu między bliskimi osobami o udostępnieniu dokumentacji medycznej decyduje sąd.

Ochrona danych medycznych

Udostępnianie dokumentacji medycznej innym podmiotom

Przychodnia lekarska może udostępniać dokumentację medyczną pacjenta również na wniosek innych podmiotów. Są to:

 • inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, by możliwe było zapewnienie ciągłości świadczeń,
 • organy władzy publicznej – między innymi Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta i organy samorządu zawodów medycznych,
 • minister właściwy do spraw zdrowia i wskazane przez niego organy kontrolne,
 • osoby wykonujące zawód medyczny sprawujące nadzór nad podmiotem leczniczym,
 • Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 • Agencja Badań Medycznych,
 • sąd, prokurator, lekarz sądowy i rzecznik odpowiedzialności zawodowej w sytuacji, gdy prowadzone jest postępowanie sądowe,
 • uprawnione na mocy ustaw organy i instytucje w sytuacji, gdy na ich wniosek zostało przeprowadzone badanie pacjenta,
 • organy rentowe oraz zespoły do orzekania o niepełnosprawności
 • podmioty prowadzące rejestry usług medycznych,
 • zakłady ubezpieczeniowe w sytuacji, gdy pacjent wyraził zgodę na udostępnienie swoich danych,
 • komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, komisje wojskowe oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu,
 • wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 • spadkobiercy w trakcie postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 • osoby wykonujące czynności kontrolne w zakresie systemu informacji w ochronie zdrowia,
 • członkowie zespołów kontroli zakażeń szpitalnych.

Udostępniania danych medycznych każdemu z podmiotów musi przebiegać zgodnie z przepisami o ochronie danych medycznych.

W jakiej formie przychodnia może udostępnić dokumentację medyczną?

Dokumentacja medyczna pacjenta może być udostępniana do wglądu lub przez wydanie oryginału z potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu. Jest to metoda stosowana zawsze w wypadku zdjęć rentgenowskich wykonanych na kliszy. Możliwe jest wydanie dokumentacji także w formie sporządzonego wyciągu, odpisu, kopii, skanu bądź wydruku, a także w formie elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych.

Ochrona danych medycznych

Czy przychodnia może żądać zapłaty za udostępnienie danych medycznych?

Przychodnia może żądać zapłaty za udostępnianie danych medycznych do wglądu, przy wydaniu oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, przy sporządzaniu jej wyciągu, odpisu, kopii, skanu lub wydruku oraz w sytuacji jej umieszczenia na informatycznym nośniku danych. Opłata nie jest pobierana przy udostępnianiu dokumentacji medycznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a także w momencie, gdy jest ona przekazywana:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu przy pierwszym żądaniu jej wydania,
 • w związku z postępowaniem prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego,
 • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 • Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 • Agencji Badań Medycznych.

Koszt udostępnienia dokumentacji medycznej

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalana jest przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z ustawą maksymalny koszt udostępnienia danych medycznych dla wnioskodawcy nie może przekroczyć:

 • 0,002 przeciętnego wynagrodzenia za jedną stronę wyciągu lub odpisu,
 • 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia za jedną stronę kopii lub wydruku,
 • 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.